Personalijuhtimine
 • töölepingute koostamine, sõlmimine, muutmine ja lõpetamine;
 • isikukaartide täitmine ja tööraamatute haldamine;
 • materiaalse vastutuse lepingute sõlmimine;
 • ametijuhendite väljatöötamine;
 • töösisekorra eeskirjade koostamine;
 • kasutamata puhkuse arvestus ja puhkuste planeerimine;
 • personali haldamisega seotud dokumentatsiooni koostamine (näiteks käskkirjad, korraldused jms.);
 • juhtkonna nõustamine tööõiguse alastes küsimustes
 • ettevõtte esindamine töövaidlustes
 • palgaarvestus, sealhulgas puhkusereservi arvestus
 • seaduses nõutud tõendite väljastamine töötajatele
 • lõpparvete koostamine